VA

Nguyện vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại .... - VA

Lời bài hát: Nguyện vinh hiển Giê-hô-va vẫn tồn tại ....