Bích Vân

Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần - Bích Vân

Lời bài hát: Giê-xu Đấng Duy Nhất Tôi Cần